دارای انبار های سر پو شیده جهت نگهداری کالا
تبدیل رول به شیت در سایز و گرماژ مختلف